بسپار دانش سبز بنیان
Fa En Az
  • مکمل غلات دانه ریز,گندم,بیمایر گندم,گوگرد مایع,افزایش محصول,خوشه بندی,
  • پروتئین هیدرولیزات,سرانیکس,دوپنیکس,دوپینیکس,dopnix,بسپار دانش سبز بنیان,گوگرد مایع