BasparDaneshSabz

مکمل تغذیه ای گلخانه The product catalog

1398/04/25
مکمل تغذیه ای گلخانه مکمل تغذیه ای گلخانه ترکیبی مناسب و تخصصی جهت محصولات گلخانه ای است که دارای تمام عناصر غذایی به میزان لازم جهت رشد رویشی و زایشی گیاهان گلخانه ای می باشد.

مکمل تغذیه ای گلخانه

مکمل تغذیه ای گلخانه ترکیبی مناسب و تخصصی جهت محصولات گلخانه ای است که دارای تمام عناصر غذایی به میزان لازم جهت رشد رویشی و زایشی گیاهان گلخانه ای می باشد.

 

میزان و روش مصرف:

برای هر هکتار 5 لیتر  مکمل تغذیه ای  را با 1000 لیتر آب مخلوط نموده و سپس با رعایت اصول محلول پاشی ( به صورت مه پاش روی برگ ها )  استفاده گردد

جدول ترکیبات:

مقدار عناصر و مواد عالی در این ترکیب مطابق جدول زیر می باشد.

NH2

S

Mg

Ca

Fe

Mn

Zn

Cu

B

M0

OC

4%

5%

1%

1%

20000

pmm

5000

ppm

20000

ppm

500

ppm

1000

ppm

1000

ppm

15%

 

 

 

 

 

زمانمصرف:

در گلخانه ها برای حصول نتیجه و افزایش راندمان توصیه می گردد در ابتدای رشد رویشی و قبل از گلدهی استفاده شود. همچنین بعد از تشکیل اولین میوه هر دو هفته یکبار محلول پاشی با غلظت 5 در هزار انجام شود.

 

مزایا:

مکمل غنی شده با ترکیبات یونی بوده که به صورت  کئوردیناسیون با پلی آمین ها تولید می شود و ترکیباتی متناسب با رشد گیاهان گلخانه ای در تمام مراحل رشد را دارا می باشد.

هشدارها:

دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از اختلاط با سایر کود ها، سموم و هورمونها خودداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

هنگام مصرف، بطری را تکان دهید.