BasparDaneshSabz

مکمل ضد تنش

1398/04/03

مکمل ضد تنش

مکمل تغذیه ای ترکیبی مناسب و تخصصی جهت مقابله با تنش های سرمایی و گرمایی می باشد.

 

میزان و روش مصرف:

برای هر هکتار چهار لیتر  مکمل تغذیه ای  را با 1000 لیتر آب مخلوط نموده و سپس با رعایت اصول محلول پاشی ( به صورت مه پاش روی برگ ها ) استفاده گردد

جدول ترکیبات:

مقدار عناصر و مواد عالی در این ترکیب مطابق جدول زیر می باشد.

Zn

B

M0

OC

7%

1%

500

ppm

15%

 

 

 

 

 

زمانمصرف:

بهتر است جهت افزایش مقاومت به تنش سرمایی محصول در دو مرحله  اواخر زمستان و پس از برداشت مصرف گردد.

 

مزایا:

مکمل غنی شده با ترکیبات یونی بوده که به صورت  کئوردیناسیون با پلی آمین ها تولید می شود و ترکیباتی متناسب با رشد میوه دهی در تمام مراحل رشددرختان را دارا می باشد.

هشدارها:

دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از اختلاط با سایر کود ها، سموم و هورمونها خودداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

هنگام مصرف، بطری را تکان دهید.