BasparDaneshSabz

انگور PDF

برنامه عمومی تغذیه ای انگور

این برنامه جهت باغات انگور بعد از چنیدن سال آزمایش و تحقیق ارایه شده است. استفاده و اجرای این دستور العمل باعث افزایش کیفیت همراه با افزایش راندمان خواهد شد.

 

دستورالعمل عمومي باغات انگور
ردیف زمان مصرف مواد مصرفی مقدار مصرف روش مصرف ملاحظات
1 تورم جوانه ها مکمل باغی 2 لیتر در هکتار محلولپاشی حداقل آب مصرفی 400 لیتر
اوره 2 کیلو
گوگرد مایع غیر اکسیده 5 لیتر در هکتار آب آبیاری ابتدا اوره را در بشکه (درام کود) حل کرد و سپس گوگرد مایع را اضاف کرده در آب آبیاری وارد باغ شود
اوره 20 کیلو در هکتار
2 ظهور خوشه مکمل باغی 2 لیتر در هکتار محلولپاشی حد اقل آب مصرفی 600 لیتر
اوره 4 کیلو
گوگرد مایع غیر اکسیده 10 لیتر در هکتار آب آبیاری ابتدا اوره را در بشکه (درام کود) حل کرد و سپس گوگرد مایع را اضاف کرده در آب آبیاری وارد باغ شود
اوره 20 کیلو در هکتار
3 ارزنی شدن انگور مکمل باغی 2 لیتر در هکتار محلولپاشی حد اقل آب مصرفی 600 لیتر
اوره 4 کیلو
گوگرد مایع غیر اکسیده 5 لیتر در هکتار آب آبیاری ابتدا اوره را در بشکه (درام کود) حل کرد و سپس گوگرد مایع را اضاف کرده در آب آبیاری وارد باغ شود
اوره 10 کیلو در هکتار
4 غوره شدن میوه مکمل باغی 2 لیتر در هکتار محلولپاشی حد اقل آب مصرفی 600 لیتر
اوره 4 کیلو
گوگرد مایع غیر اکسیده 5 لیتر در هکتار آب آبیاری ابتدا اوره را در بشکه  (درام کود) حل کرد و سپس گوگرد مایع را اضاف کرده در آب آبیاری وارد باغ شود
اوره 10 کیلو در هکتار

بدیهی است کودهای پایه بایستی طبق دستور توصیه شده باغ های انگور مصرف شود. در صورت نیاز مصرف مکمل و گوگرد تا دو برابر توصیه شده بلامانع است.

این برنامه توسط شرکت بسپاردانش سبزبنیان بر مبنای محصولات DOPNIX GALAXY برای باغات انگورتهیه گردیه است. انتشار این مطلب با ذکر منبع مجاز می باشد.