BasparDaneshSabz

سیب PDF

برنامه عمومی تغذیه ای سیب بر اساس کنترل لکه سیاه سیب و افزایش محصول

این برنامه جهت درمان و کنترل لکه سیاه سیب و افزایش کمی و کیفی سیب بر اساس چندین سال آزمایش و تحقیق میدانی و علمی ارایه گشته است.نتایج به دست آمده بسیار شگرف بوده است. کشاورزان محترم اگر موارد ذکر شده در این برنامه را به درستی انجام دهند می توانند انتظار محصولی سالم و با کیفیت با راندمان بالا  را داشته باشند. شرکت امادهاست برنامه تخصصی و محصولی تخصصی را برای باغات بزرگ و کشت و صنعت ها را ارایه دهد.

 

دستورالعمل غذایی سیب با محوریت کنترل لکه سیاه سیب
مرحله زمان مصرف مواد مصرفی مقدار مصرف روش مصرف ملاحظات
1 پاییز سوپر فسفات تریپل 500 گرم در هر درخت مخلوط با خاک ترجیحا بصورت چالکود در سطح سایه انداز
سولفات پتاسیم 200 گرم در هر درخت
2 تورم جوانه *گوگرد مایع غیر اکسیده 4 درهزار محلولپاشی  
گوگرد مایع غیر اکسیده 7 لیتر در هکتار آب آبیاری در درام کود حل شده و بتدریج استفاده گردد
اوره 20 کیلوگرم
3 دو هفته پس از مرحله یک مکمل باغی  3 لیتر در هکتار محلولپاشی در هزار لیتر آب  با هم مخلوط و محلولپاشی شود
نیترات پتاسیم 2 کیلو در هکتار
هیومیک اسید سیلیس دار 10 لیتر آب آبیاری در درام کود حل شده و بتدریج استفاده گردد
4 پس ازریزش گلبرگها گوگرد مایع غیر اکسیده 10 لیتر در هکتار آب آبیاری در درام کود حل شده و بتدریج استفاده گردد
اوره 50 کیلو در هکتار
گوگرد مایع غیر اکسیده 4 درهزار محلولپاشی  
5 دو هفته پس از مرحله چهار گوگرد مایع غیر اکسیده 4 درهزار محلولپاشی  
6 تشکیل میوه  مکمل باغی 3 لیتر در هکتار محلولپاشی در هزار لیتر آب  با هم مخلوط و محلولپاشی شود
نیترات پتاسیم 2 کیلو در هکتار
اوره 2 کیلوگرم
سولو پتاس 100 کیلو در هکتار آب آبیاری در درام کود حل شده و بتدریج استفاده گردد
اوره 100 کیلو در هکتار
7 دو هفته پس از مرحله شش هیومیک اسید سیلیس دار 10 لیتر آب آبیاری  
8 گردویی شدن مکمل باغی 4 لیتر در هکتار محلولپاشی در هزار لیتر آب  با هم مخلوط و محلولپاشی شود
نیترات پتاسیم 2 کیلو در هکتار
اوره 2 کیلوگرم
اوره 50 کیلو در هکتار آب آبیاری در درام کود حل شده و بتدریج استفاده گردد
گوگرد مایع غیر اکسیده 8 لیتر در هکتار
9 پس از برداشت مکمل باغی 2 لیتر در هکتار محلولپاشی در هزار لیتر آب  با هم مخلوط و حل شود
نیترات پتاسیم 4کیلو در هکتار

*توجه: محلولپاشی با گوگرد 40 درصد با غلظت 4 در هزار و گوگرد 20 درصد با غلظت 6 در هزار می‎باشد

این برنامه توسط شرکت بسپار دانش سبز بنیان جهت باغات سیب با محوریت محصولات DOPNIX GALAXY تدوین شده است.انتشار این مطلب با ذکر منبع مجاز است.